TEVRAT - Tevratın Tahrif Edildigi İddiası
   
  Ana Sayfa
  İletişim
  Ziyaretçi defteri
  SİTE YÖNETİCİSİNDEN
  Tevratın Tahrif Edildigi İddiası
  Tevrattan Sözler

Öncelikle  belirtelim sitemiz henüz yapım aşamasıda oldugu için tevratın tahrif edilmegi ile ilgili çok derin bilgiler bulamazsınız burada sadece bir kaç noktaya deginilmiştir
Bunula ilgili ilerleyen günlerde düzenleme yapılacaktır

KURANA GÖRE
Yunus 10:64.........Allah’ın kelimeleri değişmez. İşte bu, büyük kurtuluştur. 
İsra 17:58..........biz kıyamet gününden önce onu...Bu, Kitab’da (Levh-i Mahfuz’da) yazılmıştır.
Hadid 57:22*.......hiç bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitâpta (yazılmış ezeli bilgimizde tesbit edilmiş) olmasın.
Al-i İmrân 3:2.....Allah...daima diri ve koruyup 
öneticidir.
En’âm 6:34*..Allah’ın kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur.
En’âm 6:115..Rabb’inin sözü...tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O, işitendir, bilendir.
Yunus 10:64 Allah’ın kelimeleri değişmez. İşte bu, büyük kurtuluştur.

Tevrat,ve  Zebura  göre Allah'ın Sözü değiştirilemez. Kuran da bu fikre tamamen katılmaktadır. Ayrıca Kuran'da  Tevrat' metinlerinin değiştirildiğini belirten hiçbir ayet yoktur! Bu konuda Kuran'ın anlamını çarpıtan bazı Türkçe meallerinden sakınmak gerekir. Bu mealler Kuran'ın aslında bulunmayan bir sürü ilave yaparak Tevrat' metnine iftira ediyor.

Tevrat metninin değiştirildiğine dair Kuranda tek bir ayet olmadığını önemle belirtiyoruz. Gerçi Yahudiler, Tevrat'ı yanlış yorumlamak ve kendi istedikleri doğrultusunda anlamlar çıkarmakla suçlanıyorlar ancak, Tevrat'tan bir tek harf bile değiştirilmiş olduğu iddia edilmiyor. Yapılan suçlama sadece yorumlama ile ilgilidir.


Onlardan bir grup var ki, Kitap'ta olmayan bir şeyi, siz Kitap'tan sanasınız diye dillerini Kitap'a eğip büker (uydurdukları sözleri, vahiymiş gibi göstermek için kelimeleri dillerinde bükerek okur, onları, kitabın sözlerine benzetmeğe çalışır)lar ve: 'O Allah katındandır.' derler. Oysa o, Allah katından değildir. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler." (Kuran: Al-i İmran 3:78)

"...onlar Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorlar, haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Ve çünkü onlar isyan etmişlerdi, haddi aşıyorlardı. Ama hepsi bir değildir. Kitab'lılar içinde, gece saatlerinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanan bir topluluk da vardır." (Kuran: Al-i İmran 3:112-113)

"Musa kavminden bir topluluk da var ki gerçeğe götürürler ve onunla adalet yaparlar." (Kuran: A'raf 7:159)

Yukarıdaki ayetlerde de görüldüğü gibi, bir kısım Yahudiler, Tevrat'ın ayetlerini inkâr etmekle suçlanırken, diğer Yahudilerin Tevrat'a sadık kalmış oldukları açıkça bellidir.

Eğer Tevrat tahrif edilmiş olsa idi, Allah'a bağlılığını sürdüren bu grup var olamazdı. Yani, o zamanda dahi, Tevrat ve Zebur  değiştirilmemiş halde duruyordu. Kolaylıkla görülebilir ki, bazı Yahudilerin ayetleri kendi çıkarlarına uygun olarak yorumlamalarına rağmen, Tanrı Sözü'nün hiçbir insan tarafından değiştirilemeyeceği Kuran'da açıkça belirtilmiştir. 

 

Hz. Muhammed Tevrat ve  Zeburu Kabul Ediyordu

Aşağıdaki ayetlere göre, Hz. Muhammed ve tüm Müslümanlar Kutsal Kitap'ı tamamen kabul ediyorlardı.

"Resul, Rabbinden kendisine indirilene inandı, müminler de. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandı. 'Onun elçilerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız.' (dediler). Ve dediler ki: 'İşittik, itaat ettik!'" (Kuran: Bakara 2:285)

"Kitap'ın hepsine inanırsınız." (Kuran: Al-i İmran 3:119)

"De ki: 'Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e İsmail'e, İshak'a, Yakup'a ve torunlara indirilene; Musa'ya İsa'ya ve peygamberlere Rab'leri tarafından verilene inandık; onlar arasında bir ayırım yapmayız, biz O'na teslim olanlarız.'" (Kuran: Ali İmran 3:84)

Tevrat  Hz. Muhammed'in Zamanında  Sapasağlam Mevcuttu

Eğer bir kimse Kutsal Kitap'ın değiştirildiğini iddia ediyorsa, bunun ne zaman olduğunu açıklamalıdır. Kutsal Kitap'ın değiştirildiğini iddia edenler, bunun ancak Kuran'dan sonraki dönemlerde yapıldığını iddia edebilirler, çünkü Kuran'da açıkça bellidir ki; İncil ve Tevrat'ın aslı Hz. Muhammed'in zamanında kaybolmamıştır. Bunu Kuran'daki şu ayetlerden anlıyoruz:

"İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında dururken seni nasıl hakem yapıyorlar da ondan sonra da dönüyorlar (verdiğin hükme razı olmuyorlar?)..." (Kuran: Maide 5:43)

"Yahudiler: 'Hıristiyanlar, bir temel üzerinde değiller,' dediler. Hıristiyanlar da: 'Yahudiler bir temel üzerinde değiller,' dediler. Oysa hepsi de Kitabı okuyorlar..." (Kur' an: Bakara 2:113)

"Eğer bilmiyorsanız zikir ehline (yani meseleyi bilen, eski Kitap sahiplerine) sorun. (Kuran: Enbiya 21:7)

"Eğer sen, sana indirdiğimizden kuşkuda isen, senden önce Kitap okuyanlara sor... Ve sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan olma, yoksa ziyana uğrayanlardan olursun." (Kuran: Yunus 10:94-95)

"De ki: 'Doğru iseniz, Tevrat'ı getirip okuyun.'" (Kuran: Al-i İmran 3:93)

"Bilmiyorsanız zikir ehline (bilen Kitap ehline) sorun." (Kuran: Nahl 16:43)


Kuran, Kutsal Kitap'ı tasdik etmek için gönderilmiştir.

 Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur.

. Allah'ın ayetlerini inkâr edenler kâfirlerdir.

 Hz. Muhammed'in zamanında Tevrat  sapasağlam mevcuttu.

. Hz. Muhammed Tevratın  tümüne iman etmişti.

. Allah aynı imanı tüm Müslümanlardan da istemişti.

Tanrı'nın tüm şerefi ve hâkimiyeti O'nun Kendi kutsal sözlerine bağlıdır. İnsanlar kendi eserlerini korumayı ve saklamayı bildikleri gibi, Yüce Allah da sonsuz gücüyle Kendi şerefi olan eserini, Kutsal Kitap'ını korur. Allah, insan gibi hakkını aramak için mahkemeye koşmaz. Ama, böyle bir teşebbüste bulunmak isteyenleri Kendi yüce kudretiyle önlediği gibi, onlara gerçekten ceza vermesini de bilir. Yine Yüce Allah, kendi Kitap'ını bozmak isteyenleri cezalandıracağını bildirerek şöyle emrediyor: 

TEVRATA GÖRE ALLAH SÖZÜ DEĞİŞTİRİLEMEZ

"Size emretmekte olduğum söze bir şey katmayacaksınız ve ondan eksiltmeyeceksiniz, ta ki, Allahınız RABBİN, size emretmekte olduğum emirlerini tutasınız." (Tevrat: Yasanın Tekrarı 4:2)

"Sana emretmekte olduğum her şeyi yapmak için tutacaksın, üzerine bir şey katmayacaksın ve ondan eksiltmeyeceksin." (Tevrat: Tesniye 12:32)

"Allahın her sözü denenmiştir. Kendisine sığınanlara kalkandır. Onun sözüne bir şey katma, yoksa seni tedip eder, ve yalancı çıkarsın." (Zebur: Süleyman'ın Meselleri 30:5-6)

 

   
Bugün 1 ziyaretçi (4 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Kendinizi kutsayın, kutsal olun. Tanrınız RAB benim. Kurallarıma uyacak, onları yerine getireceksiniz. Sizi kutsal kılan RAB benim. "'Annesine ya da babasına lanet eden herkes kesinlikle öldürülecektir. Annesine ya da babasına lanet ettiği için ölümü hak etmiştir. "'Biri başka birinin karısıyla, yani komşusunun karısıyla zina ederse, hem kendisi, hem de zina ettiği kadın kesinlikle öldürülecektir. Babasının karısıyla yatan, babasının namusuna leke sürmüş olur. İkisi de kesinlikle öldürülecektir. Ölümü hak etmişlerdir. Bir adam geliniyle yatarsa, ikisi de kesinlikle öldürülecektir. Rezillik etmişler, ölümü hak etmişlerdir. Bir erkek başka bir erkekle cinsel ilişki kurarsa, ikisi de iğrençlik etmiş olur. Kesinlikle öldürülecekler. Ölümü hak etmişlerdir LEVİLİLER 20:7-13